Święcenia diakonatu

Diakon jest osobą, która umocniona łaską sakramentu spełnia posługiwanie powierzone przez Chrystusa Apostołom a przez Apostołów wybranym „mężom, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości” (Dz 6, 3).

Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią, której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich. Do zadań diakona należy zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II:

  • asystowanie biskupowi i kapłanowi a czasie funkcji liturgicznych;
  • udzielanie chrztu uroczystym obrzędem;
  • przechowywanie Eucharystii, udzielanie sobie i  innym, zanoszenie Jej jako Wiatyku umierającym oraz udzielanie ludowi eucharystycznego błogosławieństwa świętą puszką;
  • tam, gdzie nie ma kapłana, asystowanie i  błogosławienie małżeństwa imieniem Kościoła na podstawie delegacji Biskupa lub proboszcza,
  • udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebu i pochowania;
  • głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie, nauczanie i zachęcanie ludu;
  • przewodniczenie w kulcie religijnym i  nabożeństwach błagalnych, prowadzenie pogrzebu, gdy nie ma kapłana;
  • kierowanie nabożeństwem Słowa Bożego zwłaszcza tam, gdzie nie ma kapłana;
  • zajmowanie się w imieniu Hierarchii dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy;
  • kierowanie prawnie w imieniu proboszcza i  biskupa oddalonymi społecznościami chrześcijan.