Posługa lektoratu

Posługa lektoratu jest udziela współbraciom z III roku. Powierzenie posługi lektora i akolity zmierza do tego, by kandydaci do święceń stopniowo poprzez studium i praktykę przygotowali się do podwójnej służby kapłańskiej, jaką jest posługa słowa i służba ołtarzowi.

Zadaniem lektora jest:

  • czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym,
  • wykonywanie psalmu międzylekcyjnego w braku psalmisty,
  • wypowiadanie intencji w modlitwie powszechnej w  braku kantora czy diakona,
  • kierowanie śpiewem oraz czynnym uczestnictwem wiernych podczas zgromadzenia liturgicznego,
  • przygotowanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów,
  • czuwanie nad przygotowaniem się wiernych, wyznaczonych do czytania Pisma św., w czasie zgromadzenia liturgicznego, aby mogli dobrze spełniać swą funkcję.

Lektor, by mógł dobrze wypełniać swe obowiązki, powinien rozbudzać w sobie szczególne umiłowanie Pisma Świętego, przez częste jego czytanie i rozważanie, powinien dzięki temu stawać się coraz doskonalszym uczniem Chrystusa.